.RU

Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні місцевих бюджетів

Зміст

Вступ

Розділ 1. Характеристика та економічна суть місцевих податків та зборів

1.1 Характеристика місцевих податків та зборів

1.2 Економічна суть доходів місцевих бюджетів та джерел їхутворення

Розділ 2. Аналіз структури доходів в місцеві бюджети

2.1 Аналіз структури доходів в місцеві бюджетів України

2.2 Місце і роль місцевих податків, зборів (обов'язкових платежів) у загальному розвитку держави

2.3 Дефіцит місцевих бюджетів України

Розділ 3. Проблеми формування місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення

3.1 Проблеми формування місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення за кордоном

3.2 Проблеми формування місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення в Україні

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять на перший план, адже фінансова децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та життєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення рішень збільшує можливості участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території; фіксальна децентралізація сприяє ефектному забезпеченню суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів влади з місцевими податками і уподобаннями.

Але реалізація законодавчо закріпленого права кожного адміністративно-територіального утворення на економічну самостійність неможлива без наявності у кожного органу влади власного бюджету і права його складання, затвердження і виконання без втручання ззовні. А це означає, що кожен орган влади повинен володіти своїми фінансовими джерелами, достатніми для організації управління економікою і соціальною сферою на своїй території. Одночасно з цим він повинен володіти відносною самостійністю в управлінні податками та іншими обов’язковими платежами, що надходять до відповідного бюджету.

Тому саме місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів місцевого самоврядування, належить особливе місце в бюджетній системі нашої держави. Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і соціально-економічному розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів масової інформації. Саме з місцевих бюджетів здійснюються видатки на соціальний захист та соціальне населення.

Таким чином, сьогодні з особливою гостротою постає проблема вироблення дієвого механізму, який би визначив нові принципи формування місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів влади. При цьому питання бюджетної політики, оподаткування і міжбюджетних відносин повинні розглядатись і вирішуватись комплексно, оскільки вони тісно взаємопов’язані, і ні один із цих елементів не може бути реформованим без врахування двох інших.

Ці та інші питання, пов’язані з фінансовою самостійністю місцевих органів влади не є новим. Проте багато з них чекають на своє практичне вирішення. Саме ця обставина зумовила потребу у вивченні процесу формування і виконання місцевих бюджетів, роль планування в процесі використання коштів та етапів проходження бюджетного процесу на місцевому рівні.

Тому, зважаючи на складність та не однозначність проблеми, що досліджується, існують питання, які потребують поглибленого вивчення, а саме:

- складання місцевих бюджетів в сучасних умовах;

- питання розмежування доходів між державними та місцевими бюджетами;

- проблеми горизонтального фінансового вирівнювання.

Актуальність проблеми місцевих бюджетів і зумовила вибір теми.

Отже мета курсової роботи – проаналізувати існуючи види доходів місцевих бюджетів, а також розглянути недоліки сучасної системи функціонування місцевих бюджетів та розробка конкретних пропозицій щодо його вдосконалення.

Виходячи з мети потрібно виділити наступні завдання:

- дослідження економічного змісту місцевих бюджетів та їх роль у соціально-економічних процесах;

- дослідження проблем формування і використання місцевих бюджетів;

- розробка пропозицій щодо вдосконалення існуючого механізмуфункціонування місцевих бюджетів.

Тому вдосконалення системи і методів впливу місцевих органів влади на діяльність суб’єктів управління повинно сприяти їх у пошуку джерел поповнення власної фінансової бази.

Питання щодо функціонування місцевих бюджетів в сучасній літературі надають все більшу і більшу увагу. Серед вітчизняних авторів, які висвітлювали в різних фінансових і економічних періодичних виданнях свої погляди, щодо проблематики місцевих бюджетів є: Гордєєва Л.П., Парижак Н.В., Епіфанова А.О., Полозенко Д.В., Старостенко О.Н.


Розділ 1. Характеристика та економічна суть місцевих податків та зборів

1.1 Характеристика місцевих податків та зборів

До власних доходів місцевих бюджетів належать доходи, які визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України, формуються і збираються на відповідній території, а саме:

1) місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування;

2) 100 % плати за землю - для бюджетів міст Києва та Севастополя; 75 відсотків плати за землю - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласного значення; 60 % плати за землю - для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;

3) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до відповідного бюджету;

4) надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;

5) податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

6) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що у власності відповідної територіальної громади;

7) плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що зараховується до відповідного бюджету;

8) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності;

9) фіксований сільськогосподарський податок у частині, щозараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

10) плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності;

11) надходження від місцевих грошово-речових лотерей;

12) плата за гарантії щодо виконання боргових зобов'язань;

13) гранти та дарунки у вартісному обрахунку;!

14) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів відповідного бюджету;

15) податок на прибуток підприємств комунальної власності;

16) платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;

17) інші надходження, передбачені законом. Ці доходи не враховуються при визначенніміжбюджетних трансфертів.

Верховною Радою України 18.02.1997 р. був прийнятий у новій редакції Закон України "Про систему оподаткування". У ст. 15 цього Закону визначені місцеві по датки та збори, які мають право встановлювати сільські, селищні та міські ради у відповідності з переліком і в межах граничних розмірів, які встановлені Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р. № 56-93 "Про місцеві податки та збори".

Органи місцевого самоврядування мають право встановлювати 2 місцевих податки і 15 місцевих зборів. Місцеві податки та збори є головним атрибу том місцевого самоврядування і в розвинених країнах. Наприклад, у США за рахунок місцевих податків забезпечується 65% доходів місцевих бюджетів, у Франції - 60%, ФРН - 45%, Англії -36%, Японії - 33%.

У зарубіжних країнах склалася чисельна розгалужена системамісцевих податків та зборів:

- у Бельгії - 100 місцевих податків та зборів;

- в Італії - 70;

- у Франції - 50.

Але є країни, де застосовується лише кілька, або навіть один місцевий податок як у Англії (по душний податок). Такі країни є винятком, бо знач на кількість місцевих податків та зборів є гарантією стабільності надходжень у місцеві бюджети.

Незважаючи на значний перелік видів міс цевих податків та зборів в Україні їх питома вага у податкових надходженнях міс цевих бюджетів незначна. Зокрема, у бюдже ті 2001 року місцеві податки і збори склали бли зько 1% доходів місцевих бюджетів України.

Закріплені доходи місцевих бюджетів

До закріплених законодавством (ст. 140 Конституції, статті 64- 66 Бюджетного загальнодержавних податків, зборів і що надходять до бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать:

1) 25 % прибуткового податку з громадян, що справляється на відповідній території;

2) 25 % плати за землю, що справляється на території Автономної Республіки Крим та відповідної області;

3) плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Рес публіки Крим та обласними державними адміністраціями.

До закріплених доходів на рівні районних бюджетів, які використовуються для забезпечення реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм територіальних громад і враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать:

1) 50 % прибуткового податку з громадян,що справляється на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;

.2) 15 % плати за землю, що сплачується на території сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;

3) плата за ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності та сертифікати, що видаються районними державними адміністраціями;

4) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що справляється районними державними адміністраціями;

5) надходження адміністративних штрафів, що накладаються районними державними адміністраціями або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями.

До доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при ви значенні обсягів міжбюджетних трансфертів, належать такі податки і збори (обов'язкові платежі):


obshie-polozheniya-socialno-psihologicheskogo-ponimaniya-strukturi-lichnosti-i-ee-dinamicheskih-tendencij.html
obshie-polozheniya-stranica-12.html
obshie-polozheniya-stranica-148.html
obshie-polozheniya-stranica-21.html
obshie-polozheniya-stranica-6.html
obshie-polozheniya-struktura-i-poryadok-formirovaniya-upravlyayushego-soveta.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-literaturnogo-kruzhka-v-gostyah-u-skazki.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sergej-alekseev-stranica-11.html
 • report.bystrickaya.ru/kakaya-prelest-eta-vasha-zalivnaya-riba-luchshie-recepti-novogodnih-blyud-metodichka-49-farmaciya.html
 • composition.bystrickaya.ru/p3-predelno-dopustimie-koncentracii-pdk-nekotorih-veshestv-l-n-blinov-glavnij-redaktor-izdatelstva.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uralskij-ekonomicheskij-okrug-chast-2.html
 • studies.bystrickaya.ru/abioticheskie-faktori-sredi-i-ih-vliyanie-na-zhivie-organizmi.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tenevaya-ekonomika-i-kontrolnie-funkcii-tamozhennih-organov-chast-2.html
 • spur.bystrickaya.ru/kratkie-svedeniya-o-golosovom-apparate-e-m-pekerskaya-vokalnij-bukvar.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-6-vnimanie-eto-otredaktirovannaya-komandorom-versiya.html
 • grade.bystrickaya.ru/modul-aktualnost-problemi-obespecheniya-bezopasnosti-informacii.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sabati-tairibi-msrepovti-zhaa-dostar.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-tehnologicheskie-osnovi-sozdaniya-mashin-prirodoobustrojstva-i-zashiti-okruzhayushej-sredi-osnovnoj-obrazovatelnoj-programmi-po-napravleniyu-podgotovki-specialnosti.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/programma-po-kursu-tamozhennoe-pravo-dlya-studentov-5-ives-moskva-2004.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/r-p-bakanov-stranica-3.html
 • student.bystrickaya.ru/-4-pravovoj-rezhim-voennoj-okkupacii-pravovoj-rezhim-vooruzhennih-konfliktov-i-mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo.html
 • studies.bystrickaya.ru/ekonomicheskaya-celesoobraznost-primeneniya-fotoepilyacii-v-salonah-krasoti-razlichnogo-klassa-chast-16.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/reglament-po-vneseniyu-izmenenij-v-ris-ege-prilagaetsya-nachalnik-otdela-e-v-lavrinenko.html
 • literatura.bystrickaya.ru/shpargalki-po-administrativnomu-pravu-chast-10.html
 • write.bystrickaya.ru/garvi-berch-soldat-nevidimogo-fronta-roman-belousov-o-chem-umolchali-knigi.html
 • writing.bystrickaya.ru/byudzhet.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/tema-3-izderzhki-predpriyatiya-i-ego-rezultati-uchebno-metodicheskoe-posobie-po-discipline-ekonomika-dlya-studentov.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/metodi-i-priemi-osushestvleniya-kraevedcheskogo-principa-v-prepodavanii-geografii.html
 • literature.bystrickaya.ru/civilskij-v-l-teoreticheskaya-mehanika.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sistema-normativnih-dokumentov.html
 • credit.bystrickaya.ru/otryadi-mlekopitayushih-grizuni-zajceobraznie-planirovanie-temi-urok-istoriya-razvitiya-zoologii.html
 • essay.bystrickaya.ru/doklad-o-hode-razrabotki-i-osushestvleniya-eksperimentalnogo-etapa-sozdaniya-mehanizma-posrednichestva-po-biobezopasnosti.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/kabinet-ministrov-chuvashskoj-respubliki-postanovlenie-stranica-5.html
 • lesson.bystrickaya.ru/protokol-6610-k-1-rassmotreniya-i-ocenki-kotirovochnih-zayavok-stranica-2.html
 • assessments.bystrickaya.ru/endohirurgiya-ahalazii-kardii.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-iii-para-moskva-gosudarstvennoe-izdatelstvo-geograficheskoj-literaturi1958.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-11-redaktorskaya-deyatelnost-v-sovremennih-usloviyah-solovev-v-i-yamchuk-k-t-redaktirovanie-obshij-kurs.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/nachalnik-zaveduyushij-otdela-upravleniya-aspiranturi-prikaz-minzdravsocrazvitiya-rossii-1n-ot-11-yanvarya-2011.html
 • notebook.bystrickaya.ru/ix-dobicha-zhemchuga-zhenitbi-papashi-olifusa-dyuma.html
 • predmet.bystrickaya.ru/sistema-zachetnih-edinic-osobennosti-organizacii-i-kalendarnogo-planirovaniya-uchebnogo-processa-stranica-9.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/razdel-4-chertezhi-i-shemi-po-specialnosti-v-sistemah-avtomatizirovannogo-proektirovaniya.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.